foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bractwo Biegaczy

Stowarzyszenie Bractwo Biegaczy Zielona GóraParszywa 12

Tu znajdziecie wszystkie artykuły dotyczące Zielonogórskiego Crossu Parszywa 12

Czytaj więcej

Aktualności

Co nowego w Bractwie? Dowiecie się klikając tutaj

Czytaj więcej

Maraton Wina

Tu znajdziecie wszystkie informacje o Lubuskim Maratonie Wina i Miodu (galerie, filmy)

Czytaj więcej

Galerie

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć!

Czytaj więcej

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

 

§1
Stowarzyszenie nosi nazwe: Bractwo Biegaczy Zielona Góra zwane dalej: Bractwem

§2
Terenem działania Bractwa jest powiat zielonogórski. Siedziba stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.

§3
Bractwo działa zgodnie z ustawa o sporcie, ustawa Prawo o Stowarzyszeniach oraz
niniejszym statutem.

§4
1. Bractwo posiada osobowosc prawna.
2. Bractwo może tworzyc jednostki regulaminowe działajace w ramach Bractwa.
3. Bractwo powołuje sie na czas nieokreslony.

§5
1. Bractwo opiera swoja działalnosc na pracy społecznej swoich członków.
2. Dla realizacji okreslonych celów statutowych Bractwo może zatrudnic pracowników.

§6
Bractwo może byc członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§7
Bractwo może używac pieczeci, posiadac odznake organizacyjna oraz wydawac komunikaty, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.


ROZDZIAŁ II
Cele i srodki działania.

 

§8
1. Celami Bractwa sa:
a) krzewienie kultury fizycznej na terenie działania Bractwa przez kulture fizyczna i sport;
b) planowanie i organizowanie życia sportowego społecznosci lokalnej oraz członków Bractwa;
c) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorzadu terytorialnego i poza nim;
d) promocja, organizowanie zajec sportowych, rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz członków Bractwa w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawnosci fizycznej i umysłowej, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
e) promocja zdrowia poprzez bieganie;
f) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowosci poprzez uczestnictwo w realizacji zadan sportowych Bractwa.
2. Bractwo realizuje swoje cele przez:
a) współdziałanie z władzami sportowymi, panstwowymi i samorzadowymi w celu zapewnienia członkom własciwych warunków do uprawiania sportu;
b) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i miedzynarodowej;
c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
d) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Bractwa.


ROZDZIAŁ III
Członkowie Bractwa, ich prawa i obowiazki.

 

§9
Członkowie Bractwa dziela sie na:
a) Zwyczajnych;
b) Wspierajacych;
c) Honorowych.

§10
1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może zostac każda osoba, która złoży pisemna deklaracje zawierajaca oswiadczenie o przystapieniu i zobowiazanie do opłacania składek i zostanie przyjeta przez Zarzad Bractwa.
2. O przyjeciu w poczet Bractwa decyduje Zarzad w formie uchwały. O swojej decyzji Zarzad niezwłocznie powiadamia pisemnie lub mailowo zainteresowanego.
3. Małoletni w wieku poniżej 16 lat moga byc członkami Bractwa za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.
4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołania należy
wniesc w terminie 1 miesiaca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarzadu.

§11
Członkowie zwyczajni Bractwa maja prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Bractwa z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami okreslonymi w atr.3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach;
b) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Bractwa ;
c) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Bractwo;
d) korzystania z wszelkich urzadzen Bractwa na zasadach okreslanych przez Zarzad Bractwa;
e) korzystania z innych uprawnien na zasadach okreslonych przez Zarzad.

§12
1. Członkami wspierajacymi Bractwo moga byc osoby fizyczne i osoby prawne, które popieraja cele Bractwa, zostana przyjeci przez Zarzad oraz zadeklaruja pomoc materialna lub finansowa dla Bractwa.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjecia uchwały przez Zarzad Bractwa o przyjeciu członków zwyczajnych lub wspierajacych.
3. Założyciele Bractwa, którzy podpisali liste założycieli dołaczona do wniosku o wpis do ewidencji staja sie jego członkami z chwila dokonania wpisu do ewidencji.
4. Członkowie wspierajacy sa zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 13
1. Członkiem honorowym Bractwa może by osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalnosc i rozwój Bractwa.
2. Członkiem honorowy staje sie po przyjeciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarzadu albo co najmniej 6 członków Bractwa.
3. Członkowie honorowi sa zwolnieni ze składek członkowskich.

§14
Członkowie wspierajacy i honorowi maja prawo do:
a) uczestniczenia bezposrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Bractwa z głosem doradczym oraz biernym prawem wyborczym;
b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Bractwa;
c) korzystania z innych uprawnien okreslonych przez Zarzad Bractwa.

§15
1. Wszyscy członkowie Bractwa zobowiazani sa:
a) troszczyc sie o dobro i rozwój Bractwa;
b) brac czynny udział w działalnosci Bractwa;
c) przestrzegac postanowien Statutu i uchwał władz Bractwa.
2. Do obowiazków członków zwyczajnych należy regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierajacych spełniania zadeklarowanych swiadczen na rzecz Bractwa.
3. Członkowie zwyczajni Bractwa bedacy zawodnikami sa obowiazani do godnego reprezentowania barw Bractwa oraz wykonywania innych obowiazków okreslonych dla zawodników w ustawie o sporcie.

§16
1. Członkostwo w Bractwie ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystapienia zgłoszonego na pismie;
b) skreslenia z listy członków w przypadkach okreslonych w punkcie 2 tego paragrafu;
c) rozwiazania Bractwa.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreslenie z listy członków Bractwa może nastapic, jeżeli członek:
a) nie spełnia wymagan statutowych;
b) w sposób zawiniony narusza obowiazki statutowe;
c) działa na szkode Bractwa;
d) nie bierze udziału w działalnosci statutowej Bractwa przez okres szesciu miesiecy;
e) zalega z płatnoscia składek przez okres dłuższy niż 6 miesiecy i mimo wezwania swiadczenia tego nie spełnia.
3. Uchwałe o skresleniu z listy członków podejmuje Zarzad Bractwa. Od uchwały tej członek może sie odwołac do Walnego Zebrania Bractwa w ciagu 14 dni od dnia jej doreczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Postanowienie ust. 2 pkt. 1-3 stasuje sie odpowiednio do członków wspierajacych.


ROZDZIAŁ IV
Władze Bractwa.

 

§17
Władzami Bractwa sa:
a) Walne Zebranie Członków Bractwa;
b) Zarzad Bractwa;
c) Komisja Rewizyjna.

§18
1. Kadencja władz Bractwa trwa dwa lata, a ich wybór odbywa sie w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależnosci od uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Mandat członków Zarzadu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywajacym sie w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarzadu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkowstwa w Bractwie,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwała podjeta wiekszoscia 2/3 głosów

§19
Jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowia inaczej, uchwały wszystkich władz zapadaja zwykła wiekszoscia głosów, przy czym dla ważnosci wymagana jest obecnosc co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równosci głosów rozstrzyga głos prowadzacego zebranie.

§20
1. Najwyższa władza Bractwa jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarzad co roku jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. O terminie, miejscu i porzadku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarzad zawiadamia członków Bractwa co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiazaniu sie Bractwa,
b) wybór Prezesa i Członków Zarzadu,
c) wybór Członków Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Bractwa,
e) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalnosci ustepujacych władz,
f) udzielanie absolutorium ustepujacemu Zarzadowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g) rozpatrywanie odwołan od uchwał Zarzadu w sprawie wykluczenia, wykreslenia lub zawieszenia w prawach członka,
h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarzadu i członków Bractwa.

§21
W walnym Zebraniu Członków biora udział:
a) z głosem decydujacym- członkowie zwyczajni Bractwa;
b) z głosem doradczym - członkowie wspierajacy, honorowi oraz zaproszeni goscie.

§22
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadaja zwykła wiekszoscia głosów, przy obecnosci co najmniej 1/2 ogólnej liczby głosów

§23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarzad Bractwa.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może byc zwołane na skutek:
a) uchwały Zarzadu podjetej wiekszoscia 2/3 głosów;
b) wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarzad w terminie miesiaca od zgłoszenia wniosku lub podjetej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
4. O terminie, miejscu i porzadku obrad Nadzwyczajnego Walnego zebrania Członków Zarzad zawiadamia członków Bractwou co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§24
Zarzad jest organem władzy Bractwa działajacym pomiedzy Walnymi Zebraniami Członków

§25
1. Zarzad składa sie z minimum 3 osób: Prezesa, Wicepreza oraz Skarbnika. Zarzad może składac sie z dowolnej ilosci Członków Zarzadu o okreslonej funkcji z zastrzeżeniem, iż tylko jeden z nich pełni funkcje Prezesa i tylko jeden z nich pełni funkcje Skarbnika. Członków Zarzadu o danej funkcji na okres do konca nowo rozpoczetej lub bieżacej kadencji Zarzadu wybiera Walne Zebranie Członków.
2. Prezes Zarzadu kieruje pracami Zarzadu. W razie jego nieobecnosci zastepuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarzadu.
3. Zarzad kieruje działalnoscia Bractwa i reprezentuje je na zewnatrz.

§26
1. Zarzad konstytuuje sie na pierwszym zebraniu przez Walne Zebranie Członków.
2. Zakres działania, organizacje oraz tryb pracy Zarzadu okresla regulamin uchwalony przez te władze.

§27
Do kompetencji Zarzadu należy:
a) realizowanie uchwał, wytycznych i zalecen Walnego Zebrania Członków;
b) kierowanie całokształtem działalnosci Bractwa;
c) zarzadzanie majatkiem i funduszami Bractwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania;
d) uchwalanie planów działania i planów finansowych;
e) zwoływanie Walnych Zebran Członków;
f) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów;
g) przyjmowanie, zawieszanie, wykreslanie oraz wykluczanie członków Bractwa;
h) uchwalanie wysokosci wpisowego i składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Bractwa.

§28
1. W przypadku naruszenia postanowien statutu, regulaminów i innych postanowien obowiazujacych w Bractwie, Zarzadowi przysługuje prawo nakładania kar na członków
Bractwa.
2. Tryb postepowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar okresla regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarzad.
3. W toku postepowania dyscyplinarnego obowiazuje zasada dwuinstancyjnosci.
4. Od decyzji zarzadu o ukarani członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§29
1. Komisja Rewizyjna składa sie z 3 osób, w tym przewodniczacego i sekretarza, wybieranych na pierwszym zebraniu Komisji.
2. Komisja rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole statutowej i finansowogospodarczej działalnosci Bractwa.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalnosci oraz posiada wyłaczne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium
dla Zarzadu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystepowania do Zarzadu z wnioskami wynikajacymi z ustalen kontroli i żadania wyjasnien oraz usuniecia nieprawidłowosci.
5. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brac udział w posiedzeniach Zarzadu i innych organów z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna działa na zasadzie regulaminu ustanowionego przez te władze.

§30
1. W przypadku ustapienia członków Zarzadu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzacych z kooptacji nie może przekroczyc 1/3 liczby członków pochodzacych z wyboru.


ROZDZIAŁ V
Majatek i fundusze Bractwa.

 

§31
1. Majatek Bractwa moga stanowic nieruchomosci, ruchomosci i fundusze.
2. Na fundusz Bractwa składaja sie
a) wpisowe i składki członków Bractwa;
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Bractwo;
c) darowizny, dotacje i subwencje;
d) srodki pochodzace z innej działalnosci statutowej Bractwa.

§32
1. Do dokonywania czynnosci prawnych w imieniu Bractwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarzadu. Inne osoby moga dokonywac czynnosci prawnych w imieniu
Bractwa wyłacznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa szczegółowego udzielonego przez trzech członków Zarzadu.
2. O każdej podjetej ze skutkiem prawnym czynnosci w imieniu Stowarzyszenia, podejmujacy ja Członkowie Zarzadu oraz osoby działajace na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zobowiazane sa poinformowac, nie pózniej niż w ciagu 5 dni roboczych od wykonania czynnosci, Zarzad Stowarzyszenia. Powiadomienie musi byc dostarczone pisemnie e-mailem na adres skrzynki poczty elektronicznej, do której dostep posiadaja wszyscy członkowie Zarzadu. Osoba, która dokonała czynnosci prawnej w imieniu Stowarzyszenia przekazuje również Zarzadowi w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa, kopie dokumentów zwiazanych z czynnoscia prawna, a w szczególnosci:
- kopie umów,
- kopie wniosków o subwencje lub dotacje,
- kopie dokumentów finansowych, w tym sprawozdan i rozliczen z otrzymanych przez Bractwo subwencji lub dotacji e-mailem na adres skrzynki poczty elektronicznej, do której dostep posiadaja wszyscy członkowie Zarzadu.
3. Oryginały dokumentów osoba dokonujaca czynnosci prawnej składa u Skarbnika lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiegowosci Stowarzyszenia, wskazanej przez Prezesa Zarzadu i Skarbnika, w terminie nie pózniejszym niż do konca roku kalendarzowego, w którym została wykonana czynnosc.

§33
Bractwo nie prowadzi działalnosci gospodarczej.


ROZDZIAŁ VI
Postanowienia koncowe.

 

§34
Zmiana statutu może byc uchwalona przez walne Zebranie Członków wiekszoscia 2/3 głosów w obecnosci co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§35
1. Rozwiazanie sie Bractwa nastepuje w przypadku pojecia uchwały przez Walne Zebranie Członków wiekszoscia 2/3 głosów obecnosci co najmniej połowy liczby członków Walnego zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiazaniu sie Bractwa powinna okreslac przeznaczenia majatku Bractwa.
3. Po zakonczeniu likwidacji Bractwa likwidator wystepuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreslenie Bractwa z rejestru stowarzyszen kultury fizycznej.
4. Jeżeli uchwała o której mowa w ust.2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Bractwa sa Prezes i Wiceprezes Zarzadu Bractwa.

Polecamy